dot
dot
dot
dot
dot


Thai Embassy  worldwide
BTS Sky Train
Exchange Rates
MRTA Under Ground Train
Airport Raillink


ประเทศสเปน

                        สถานฑูตสเปน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

·       พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน + สำเนา

     พร้อมเล่มเก่า  (ถ้ามี)

·       แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

·       จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

·       สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท / สำเนาใบ 20 ทวิ / สำเนาใบ ภ.พ. 20

·       สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

·       หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)

·       หนังสือเชิญจากประเทศสเปนเป็น (ภาษาสเปน 1 ฉบับ)

·       สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)

·       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

·       สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

·       Booking ตั๋วเครื่องบิน

·       ใบจองโรงแรม

·       ประกันการเดินทาง

·       ใบมอบอำนาจ

·       ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว       3,000  บาท

·       พิจารณาเอกสาร   15  วันทำการ          

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          -  ตอนไปรับเล่มพาสปอร์ตคืน(วีซ่าอนุมัติ) ต้องนำตั๋วเครื่องบินตัวจริง+สำเนาไปด้วย

 

 

ที่ตั้งสถาฑูตสเปน

ชั้น 23 อาคารเลครัชดาฯ คอมเพล็ก ถ.รัชดาภิเษก กทม.

Tel : 02-661 8284-7

เวลายื่น    จันทร์-พฤหัส    09:00-12:00

 เวลารับ    จันทร์-พฤหัส12:00-13:00  ศุกร์   11:00-12:00

 
โซนยุโรป

ประเทศโปรแลนด์
ประเทศนอร์เวย์
ประเทศสโลวะเกีย
ประเทศรัสเซีย
ประเทศอังกฤษ
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศออสเตรีย
ประเทศอิตาลี
ประเทศเยอรมันนี
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ประเทศฝรั่งเศล
ประเทศกรีซ
ประเทศเดนมาร์ค
ประเทศเบลเยี่ยม
ประเทศสวีเดน
ประเทศฮังการี่
ประเทศโรมาเนีย
ประเทศยูเครน
ประเทศเชค
ประเทศฟินแลนด์Top Asia Travel , 32 Phrayamonthat 31 Kanjanapisek Rd., Bangbon, BKK 10150 CALL CENTER: 02 235 7688 Fax. 02 235 7688 HOTLINE: 086 3676528 TopAsiatravels@gmail.com