dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ท็อป เอเซีย ทราเวล จัดนำเที่ยวอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ธิเบต ภูฏาน
dot
E-Mail:
Password:
Auto Log in :
bullet Lost Password
bullet Register
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


TAT: 11/05250
เที่ยวทั่วไทยไปกับ ท็อเอเซียทราเวล
พระพุทธมหาเมตตา ในมหาเจดีย์พุทธคยา(อินเดีย)
ศิษย์ท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศ (พระธรรมฑูตสาย อินเดีย-เนปาล) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
คณะพระเถระผู้ใหญ่ รวมเดินทางจาริก อินเดีย-เนปาล
TopCycling Tour
Thai Embassy worldwide
Tourismthailand
Bag Factory
Association of Thai Travel Agents
Domesticthailand
Thai Travel Agents Association
BTS Sky Train
Exchange Rates
MRTA Under Ground Train
Airport Raillink


การจองทัวร์

ระเบียบและเงื่อนไขการจองทัวร์      

ทัวร์ภายในประเทศ
 

 • การสำรองที่นั่ง
  การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์
  และได้รับการจัดสรรหมายเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 - 10,000
  บาทและส่วนที่เหลือให้ชำระครบก่อนการเดินทาง20 วันเป็นอย่างน้อย
   
 • การขอยกเลิกทัวร์
  การขกยกเลิกทัวร์หลังจากรที่ท่านได้จองทัวร์สมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
  ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 - 8 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะเงินมัดจำเท่านั้น
  ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 - 12 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักเงิน 50 % จากราคาทัวร์
  ยกเลิกทัวร์ 1 วันก่อนการเดินทางหรือวันเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้

  สำหรับทัวร์เทศกาล ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์
  ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 - 16 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะริบมัดจำเท่านั้น
  ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 - 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 50% จากราคาทัวร์
  ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบมัดจำ
  การขอยกเลิก การฝากขายที่ การขอเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว
  จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำ
  หรือบัตรท่องเที่ยวตัวจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานบริษัทฯเท่านั้นจึงจะถือว่าสมบูรณ์
   

ทัวร์ต่างประเทศ
 

 • การสำรองที่นั่ง
  การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำท่านละ 3,000 - 10,000 บาท
  และส่วนที่เหลือให้ชำระครบก่อนการเดินทาง15 วัน เป็นอย่างน้อย
   
 • การขอยกเลิกทัวร์
  การขอยกเลิกทัวร์ หลังจากที่ท่านได้จองทัวร์สมบูรณ์แล้ว
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
  ยกเลิกทัวร์ภายใน 21 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะมัดจำเท่านั้น
  ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 -8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหักมัดจำ 50%จากราคาทัวร์
  ยกเลิกทัวร์น้อยก่า 8 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้

  หมายเหตุ

  1.ท็อปเอเซียทราเวล เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว ในการจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และ
  ยานพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง บริษัทฯ
  ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง
  อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ระหว่างการเดินทาง
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียด
  และราคาตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3.ในกรณีที่ประเทศใด ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน
  ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ
  ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนได้
  4.ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมกับคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  * ราคาทัวร์เป็นราคาสำหรับคนไทย
  สำหรับชาวต่างชาติอาจต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  เพิ่มนอกเหนือจากคนไทย ตามอัตราที่แตกต่างจากคนไทยในแต่ละสถานที่
  * ราคาทัวร์ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณที่จ่าย
   

Authentication Code CAPTCHA Image

 *


การจองทัวร์

การชำระเงินTop Asia Tavel , 32 Phrayamonthat 31 Kanjanapisek Rd., Bangbon, BKK 10150 CALL CENTER: 02 235 7688 Fax. 02 235 7688 HOTLINE: 081 5509769 TopAsiatravels@gmail.com